دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، تابستان 1398 
2. بررسی آت اکولوژی گونه Eurotia ceratoides (L.) (CA). Mey در استان اصفهان

صفحه 387-408

محمدتقی فیضی؛ مرتضی خداقلی؛ مصطفی سعیدفر؛ امرعلی شاهمرادی


3. مقاله تطبیقی قلمروهای بیابان های استان تهران از دیدگاه های مختلف

صفحه 409-428

محمد خسروشاهی؛ مجید حسنی؛ شیرین محمدخان؛ عباس عطارپور؛ سید عزیز کرمی؛ ابوالفضل خلیل پور؛ ابراهیم فراهانی؛ حمیدرضا عباسی


6. اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغ کاری سبزوار

صفحه 459-478

محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر