نویسنده = مسعود علیها
تعداد مقالات: 3
1. پیدایش و تحول خاک ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 376-394

مسعود شکویی؛ حمیدرضا عباسی؛ مسعود علیها