کارایی داده‌های سنجنده LISSIII در تعیین فرم‌های رویشی مراتع وازرود استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استاد، پژوهشکده سنجش از دور و GIS دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

4 دانش‌آموخته GIS، مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

به منظور تفکیک فرم‌های رویشی مراتع وازرود استان مازندران، قابلیت داده‌های سنجنده LISSIII ماهواره IRS-P6 مورد بررسی قرار گرفت. جمع‌آوری داده‌های پوشش سطح خاک بر اساس گونه‌های گیاهی غالب از طریق استقرار پلات‌های 25×25 متر مربع و از طریق نمونه برداری تصادفی صورت گرفت. سپس اطلاعات مربوط به تاج پوشش هر یک از گونه‌های گیاهی به تفکیک فرم رویشی (گندمیان، فورب‌ها، بوته‌ای‌ها، درختچه‌ای‌ها)، درصد خاک لخت و سنگ و سنگریزه مربوط به هر یک از پلات‌ها استخراج گردید. برای تصحیح تصاویر مذکور از تصویر فیوژن ETM+ به‌عنوان تصویر پایه استفاده و برای این کار 18 نقطه انتخاب شد. تصویر مورد نظر با خطای کلی 54/0 پیکسل تصحیح گردید. سپس شاخص‌های گیاهی در تصویر محاسبه و ارزش‌های رقومی هر کدام از آنها در محل قطعات نمونه‌برداری استخراج گردید. آنالیز داده‌ها نشان داد که از بین فرم‌های رویشی(گندمیان، فورب‌ها، بوته‌ای‌ها و درختچه‌ای‌ها) موجود در منطقه مطالعاتی تنها فرم رویشی گندمیان و خاک لخت با داده‌های سنجنده LISSIII ارتباط معنی‌داری دارند. به‌طوری‌که از بین شاخص‌های منتج، فقط شاخص OSAVI با ضریب همبستگی 38/0 با پوشش گندمیان وشاخص‌های MND و GI هر کدام با ضریب همبستگی 41/0 و 40/0 بالاترین ضریب همبستگی را با خاک لخت منطقه نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of vegetative forms using LISSIII data in Nojmeh rangeland

نویسندگان [English]

  • karim soleimani 1
  • fatemeh shokrian 2
  • reza tamartash 3
  • masoumeh bani hashemi 4