تعیین پتانسیل گیاهان شورپسند به عنوان منبع روغن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران

3 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

با توجه به گستردگی مناطق شور در ایران، کشت و بهره برداری از گیاهان هالوفیت و مقاوم به شوری تحت شرایطی که هم آب و هم خاک شور است می توانند گزینه ای مناسب در زمینه تولید و استحصال روغن‌های گیاهی از گیاهان هالوفیت و مقاوم به شوری باشد. هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل سه گونه نمک دوست Suada fruticosa، Seidlitzia rosmarinus و littoralis Aeluropus به عنوان یک منبع روغن خوراکی و همچنین تجزیه و تحلیل  کمی و کیفی روغن می باشد. بدین منظور، بذور سه گونه هالوفیت از خاک‌های شور آران و بیدگل، ایران جمع آوری شد. استخراج اسیدهای چرب توسط حلال در روش سوکسله انجام گردید و همچنین اسیدهای چرب توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز گردید. عملکرد روغن به دست آمده از Suada fruticosa، Seidlitzia rosmarinus و littoralis Aeluropus به ترتیب  6.61، 5.73 و 2 درصد محاسبه شد. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل روغن به روش کروماتوگرافی گازی، بذر گونه‌های هالوفیت حاوی 16 اسید چرب بوده که عبارت از، اسیدچرب اشباع بوتیریک اسید، کاپروئیک اسید، کاپرلیک اسید، کاپریک اسید، لوریک اسید، میریستیک اسید، پالمتیک اسید و استئاریک اسید، آراشیدیک اسید و اسیدهای چرب غیراشباع  میریستیک اسید، پالمیتولئیک اسید، اولئیک اسید، الایدیک اسید، لینولائیدیک اسید، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید می باشند. نتایج نشان داد که بذور گیاهان شورپسند به ویژه سیاه شور می توانند به عنوان یک منبع روغن برای مصرف انسان استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential of halophytes as source of edible oil

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Mahdavi Lasini 1
  • Abolfazl Ranjbar Fordoie 2
  • Ehsan Zandi Esfahan 3
  • Reza Dehghani Bidgoli 4
1 Ph.D. Student in combat Desertification, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, Iran
2 Associated Professor, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, Iran
3 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, Iran
چکیده [English]

Given the extent of saline lands in Iran, cultivation and utilization of halophytes and salt tolerant species under the condition that both water and soil are saline could be a viable option in production and extraction of vegetable oils from halophytes and salt tolerant species. The aim of this study was to investigate the potential of three halophytes namely: Suada fruticosa, Seidlitzia rosmarinus and Aeluropus littoralis as a source of edible oil as well as quantitative and qualitative oil analysis. For this purpose, seeds of three halophytes werecollected from saline soils of Aran & Bidgol, Iran. The extraction of fatty acids was performed bysolvent in Soxhlet method, and GC was used to analyze the fatty acids. The oil yield obtained from Suada fruticosa, Seidlitzia rosmarinus and Aeluropus littoralis was calculated to be 6.61, 5.73 and 2%, respectively. According to the results of seed oil analysis by gas chromatography, The seeds of halophytes species contains 16 fatty acids as: saturated fatty acids Butyric acid, Caproic acid, Caprylic acid, Capric, Lauric acid, Myristic, Palmitic acid, Stearic acid, Arachidic acid and un-saturated fatty acid Myristic acid Palmitoleic acid, Oleic acid, Elaidic acid, Linolelaidic acid,  Linoleic acid, and y- Linolenic acid. Our results clearly indicate that the seeds of halophytes especially S. fruticosa could be used as a source of edible oil for human consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • halophyte plants
  • oils
  • saturated fatty acid
  • unsaturated fatty acid
-  Assadi, T., Bargahi, A., Mohebbi, G. H., Barmak, A., Nabipour, I., Mohajeri Borazjani, S. and Kholdebarin, B., 2013. Determination of oil and fatty acids concentration in seeds of coastal halophytic Sueada aegyptica plant. Iranian South Medical Journal, 16(1): 9-16.

-  Elsebaie, E. M., Elsanat, S. Y., Gouda, M. S. and Elnemr, K. M., 2013. Oil and fatty acids composition in Glasswort Salicornia fruticosa seeds. Journal of Applied Chemistry, 4(5): 06-09.

-  Ghasemi Firouzabadi, A., Jafari, A., Assareh, M. H., Arzani, H. and Javadi, A., 2014, Investigation on the potential of Halophytes as a source of edible oil (case study: Suaeda aegyptiaca and Halocnemum strobilaceum). International Journal of Biosciences, 5(10), 87-93.

-  Glenn, E. P., O'LEARY, J. W., Watson, M. C., Thompson, T. L. and Kuehl, R. O., 1991. Salicornia bigelovii Torr.: an oilseed halophyte for seawater irrigation. Science, 251(4997): 1065-1067.

-  Good, G. K., Miller, J. P., Heagerty, A. M., 1995. Hyperlipidamia, Hypertention, and Coronary Heart Disease. Lancet; 345: 362-4

-  Shahi, M., Esfahan, E. Z., Saaghari, M. and Jaimand, K., 2014. Quantitative and qualitative investigation on Salicornia herbacea oil seed as a source of edible oil. European Journal of Experimental Biology, 4(3): 620-624.

-  Wang, L., Zhang, K., Huang, W., Han, W. and Tian, C. Y., 2011. Seed oil content and fatty acid composition of annual halophyte Suaeda acuminata: A comparative study on dimorphic seeds. African Journal of Biotechnology, 10(82):19106-19108.

-  Weber, D. J., Gul, B., Khan, M. A., Williams, T., Wayman, P. and Warner, S. 2007. Comparison of vegetable oil from seeds of native halophytic shrubs. 315–321. In: Mc Arthur, E. D., Fairbanks, D. J. (Eds.), Proceeding of Arid Environments, 68.

-  Yongquan, C. S. Z. Y. W., 2010. Fat Content and Fatty Acid Composition of Suaeda corniculata Seeds Produced from DaQing Salina [J]. Journalof the Chinese Cereals and Oils Association, 1:018.