بررسی میزان درآمد و هزینه دامداری سنتی در مراتع خشک و بیابانی استان یزد (مطالعه موردی مراتع ندوشن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

4 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

در نظام دامداری سنتی بنیان اقتصادی دامدار بر‌ ‌اساس کسب تولیدات دامی با تکیه بر علوفه در دسترس دام در مرتع است و دامپروری اساس اشتغال، منبع تأمین درآمد و یکی از علل بقای جامعه می‌باشد و دامداری سنتی بر مبنای استفاده از مرتع پایه‌ریزی شده‌ است. بااین‌حال در کشور ما عوامل گوناگون و به‌ویژه عدم سوددهی مناسب درخور معیشت دامدار باعث شده تا تمایل به این حرفه کم شده و در شرایط حاضر با تغییرات به‌ وجود‌ آمده در زمینه درآمدها و هزینه‌‌ها در دامداری سنتی تحقیق‌ را در این زمینه ضروری کرده است. این مطالعه در مراتع خشک و بیابانی ندوشن استان یزد در سامان‌های عرفی روستانشینان انجام شد. پس از انتخاب 9 سامان عرفی مشابه از نظر اکولوژیکی، در هریک از سامان‌ها یک گله انتخاب شد. متوسط تعداد دام هر گله 230 رأس با نژاد خالص بز ندوشنی بود. هدف این پژوهش بررسی میزان درآمد، هزینه و سود گله‌داران بز ندوشن بود. نتایج نشان داد که به‌ترتیب بیشترین میزان هزینه جاری مربوط به تأمین تغذیه دستی دامها و دستمزد چوپان بوده‌ است. به‌طوری‌که بیشترین میزان درآمد دامها به‌ترتیب مربوط به فروش دام زنده، شیر و ماست‌ می‌باشد. محاسبات در 9 سامان عرفی نشان داد که میزان هزینه‌‌ها بیشتر از درآمدها بود، بنابراین درآمد خالص در هریک از ساما‌ن‌ها منفی بوده‌ است. ضمناً ارزش‌گذاری بر مبنای ارزش حال با نرخ‌های تنزیل متفاوت 20، 18 و 15 درصد در سالهای 1396،1395،1394 نیز نشان داد که در تمام سال‌ها ارزش حال خالص (NPV) کوچکتر از صفر بوده و نسبت منفعت به هزینه (BCR) نیز کوچکتر از یک می‌باشد، ازاین‌رو دامداری سنتی در منطقه مورد مطالعه با شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of income and cost of traditional husbandry in arid and desert rangelands of Yazd province (Case study: Nodoshan Rangelands)

نویسندگان [English]

  • Ali Beman Mirjalili 1
  • Ghodratollah Heydari 2
  • Naser Baghestani Meybodi 3
  • Shatagh Rastegar 4
1 Ph.D. Student in Rangeland Science, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran
3 Associate Professor, Forest and Rangeland Department, Yazd Agricultural and Natural resources Research and Education Organization, AREEO, Yazd, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran
چکیده [English]

    This study was conducted in the rural allotments of arid and desert rangelands of Nodoushan, Yazd. Nine ecologically similar allotments were selected in the area and one herd was selected in each of the allotments.The study livestock were Nodoushan pure goats with an average number of 230 goats in each herd. The objective of this study was to determine the income, cost and benefits of the Nodoushan goat. The results showed that the highest present expenditures were related to the manual feeding of livestock and shepherd wages. The highest income was related to livestock, milk and yogurt sales, respectively. In all nine allotments, the costs were higher than the incomes, leading to a negative net income in each of the allotments. Valuation using present net value based on 15,18 and 20 percent discount rates in 2015,2016 and 2017 showed that net present value and benefit-cost ratio were less than zero and one, respectively, in all the three years. Thus, traditional animal husbandry in the study areas is not economically profitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nodoshan goat
  • ranch
  • net present value
  • Discount rate
  • Livestock
Arayesh, B., Hossieni, S. F., Mirdamadi, S. M. and Malekmohammadi, A., 2010. Comparing the views of experts and utilizators on the participation of people in the process of preserving, rehabilitating, developing and exploiting forests and rangelands in the province of Ilam. Iranian Journal of Range and Desert Research, 17(3): 377-392.

-Amirnejad, H. and Rafiei, H., 2007. Analysis and financial evaluation of Siah Talou in Behshahr City. Journal of Range land, 4:422-412.

-Arzani, H., Azarnivand, H., Mehrabi, A., Nikkhah, J. and Fazel Dehkordi, L., 2007. Minimum area needed for livestock farmers in Semnan province. Journal of Pajouhesh and Sazandegi, 74:107-113.

-Arakhi, S., 2003. Investigating the traditional institutions of exploitation of Gomishan plain rangelands and their role in rangeland improvement and rehabilitation. Iranian Journal of Range and Desert Research, 1(9): 17-26.

-Amini, A., Jamshidi, M. and Sadeghi, J., 2001. Factors affecting the risk and willingness of livestock breeders in East Azarbaijan province to insure their livestock. Agricultural Economics and Development, 10 (39): 125-140.

-Aggelopoulos, S., Soutsas, K., Pavloudi, A., Sinapis, E. and Petkou, D., 2009. Suggestions for reformation in sheep farms based on production cost. Journal of Food, Agriculture and Environment, 7:561-566.

-Baghestani Meybodi, N., Zare, M. and Fayaz, M., 2013. Investigation of palatability of plant species in steppe rangelands of Yazd province (Case study of Nodooshan rangelands in Sadoogh city). Iranian Journal of Range and Desert Research, 20 (4):818-808.

-Baghestani Meybodi, N., 2015. Traditional management of traditional rangeland with goat breeder and introducing some of the ways to increase income of exploiters in steppe rangelands of Iran. Proceedings of the 6th Range and Range Management Conference of Iran, Sari.8-10 September: 262-266.

-Bakhshi Jahromi, A., 2007. Economics of production and income of the nomads in Jazmourian region of Kahnouj. Proceedings of the Sixth Conference on Agricultural Economics and Development. Ferdowsi University of Mashhad, 30 October: 145-150.

-Badrifar, M. and Haghzad, A., 2007. Geographical survey of socio economic effects of livestock exit from forest in Kelardasht district of Chalus. Journal of Geographic Territory, 4(15):29-46.

-Bigham, M., Heydarpour, M. and Firoozi, A., 2008. A survey on the economic development of Kurdish sheep in rural systems in the North of Khorasan. Third Congress of Animal Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 4 April: 125-131.

-Butt, B., 2010. Seasonal space time dynamics of cattle behavior and mobility among Maasai pastoralists in semi-arid Kenya. Journal of Arid Environment, 74:403-413.

-Central Bank., 2015. Profit interest rate on long-term investment deposits. Approvals of the 1183rd meeting of the council for money and credit.

Dehghani Tafti, M., 2001. Investigation of benefit to cost of exploitation of rangeland in southern Zagros. Proceedings of the second Range and Range Management Conference of Iran, Tehran. 2-5 February:11-15.

-Hasanvand, M., Karbasi, A. and Darijani. A., 2010. An analysis the comparative advantage of animal husbandry of nomads in Lorestan Province, A Case Study of Khorramabad. Eighth Biennial Agriculture Economics Conference of Iran, 30 July:889-900.

-Haghian, A., 2012. Investigation and monitoring of livestock and livestock activities in traditional livestock system, based on rangelands in Mazandaran. Ph.D. thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 152 P.

-Hashemi, S. A., 2010. Calculation of the efficiency and financial benefit indicators of range-based traditional livestock (A study of Gilavan village, Khalkhal County). M.Sc. thesis, Faculty of Natural Resources, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 84P.

-Javazan, P., Sadeghi Hardoroodi, M. and Mahdavi. Kh., 2010. Investigating the cost and benefits of livestock in rangeland-based livestock farming and how to strengthen the economic zone of rangelands (Alborz dam area of Ghaemshahr. Journal of Natural Ecosystems of Iran. 1(1):71-77.

-Khakipoor, L., Barani, H., Drijani, A. and Kormian, R., 2011. Investigation of the share of rangeland in the livestock income of the nomadic household. Case study of Hemian watershed. Journal of Rangeland. 5(4).430-437.

-Moghadam, M., 2007. Range and Range Management. Fourth Edition, Tehran University Press:470 P.

-Ministry of Agriculture Jihad Statistics., 2017. Yazd Province Aricultural Jihad Organization. Bureau of Statistics and Information Technology and Network Equipment. 126p.

-Rastgar, Sh. and Mojaverian, S. M., 2015. Investigation of the economic value of livestock production in range-based traditional livestock (Case study: summer rangelands Hezar Jarib-Behshar). Journal of Range Management, 2(2).115-130.

-Salem, J., 2008. The effect of drought on the tribal life of Taheri clan in Tabas city. Journal of. Village and Development, 11(4):89-124.

-Soltani, Gh., 2010. Engineering Economics. Shiraz University Press, 328P.

-Tanrivermis, H. and Bulbul. M., 2007.The profitability of animal husbandry activities on farm in dry farming areas and the interaction between crop production and animal husbandry: The case of Ankara province in Turkey. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 8(1):59-78.

-Udmale, D., Ichikawa, Y., Manandhar, S.; Kiem, A., NingShaowei, N. and Panda. S., 2015. How did the 2012 drought affect rural livelihoods in vulnerable areas? Empirical evidence from India. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2: 4-15.

-Zare, A., 2014. The role of multipurpose utilization of range in improving economic conditions of producers in arid areas (Case study of forests and rangelands in Khatam). Ph.D. thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, 245p.