همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران - تهران-دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات تهران - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه مرتع داری - گرایش علوم مرتع

2 - استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 مدیر گروه مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.22092/ijrdr.2023.128945

چکیده

تولید علوفه، محصول اصلی مرتع و کالای ملموس ارزشمندی است که ارزشگذاری اقتصادی آن در مراتع احیایی، با توجه به استفاده مستقیم جهت تعلیف و تولیدات دامی، می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی ایفا نماید. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزشگذاری اقتصادی کارکرد علوفه تولیدی مراتع احیاء‌شده مناطق خشک در شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی انجام شد. برای این منظور ابتدا پروژه‌های بوته‌کاری غرب این شهرستان تحت عنوان حسین‌آباد، نازدشت و جنت‌آباد انتخاب گردید. سپس ضمن تعیین توده معرف در هر پروژه، نسبت به استقرار سه ترانسکت 300 متری به فاصله 20 متر از یکدیگر به شکل تصادفی– سیستماتیک اقدام و در طول هر ترانسکت با استقرار 10 پلات 3 مترمربعی تولید سال جاری گونه‌های مورد‌استفاده دام با روش قطع و توزین برداشت گردید. پس از خشک شدن نمونه‌های گیاهی و توزین هر نمونه، با در نظر گرفتن خوشخوراکی و حد بهره‌برداری مجاز مشخص و مقدار علوفه قابل‌برداشت تعیین گردید. جهت ارزشگذاری اقتصادی کارکرد علوفه تولیدی از روش هدونیک استفاده گردید. برای این منظور ابتدا رابطه رگرسیونی بین قیمت نهاده‌های دامی و کل مواد غذایی قابل هضم TDN گونه‌های مورد استفاده دام استخراج گردید. در ادامه با قرار دادن میزان TDN گونه‌های مرتعی در هر پروژه، با استفاده از داده‌های انرژی متابولیسمی طرح ملی تعیین کیفیت علوفه گیاهان مرتعی کشور، ارزش اقتصادی علوفه تولیدی تعیین گردید. نتایج نشان داد قیمت هر کیلوگرم علوفه 5/1046 تومان است. بر‌این‌اساس میزان ارزش اقتصادی علوفه برای هر هکتار از مراتع احیاشده، 318223 تومان و ارزش اقتصادی کل برای مراتع احیایی در 5/4375 هکتار، 1,386,498,185 تومان برآورد گردید. نتایج این تحقیق می‌تواند نقش سرمایه‌گذاری در مرتع را بیش‌از‌پیش آشکار نموده و حتی برای ارائه راهکارهای جدید جهت مشارکت مالی دولت و بهره‌برداران مورد استفاده قرار گیرد. البته لازم است علاوه‌‌بر اقتصاد زیست‌محیطی مراتع، به عملکرد و توان اکولوژیک آن نیز توجه شود تا در درازمدت هم هدف بهره‌برداران و هم هدف مدیران و کارشناسان منابع طبیعی محقق گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Forage Production of Rehabilitated Rangelands in Sarbisheh city in South Khorasan province

نویسندگان [English]

  • farhad razavi salim 1
  • hosseinn Arzani 2
  • Mohammad Jafari 3
  • Seyed Akbar Javadi 4

1 Iran - Tehran - Islamic Azad University - Tehran Research Sciences Branch - Faculty Natural Resources and Environment - Rangeland Management Department - Rangeland Science Orientation

2 Professor, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

3 Professor, Faculty of Natural Resources. Tehhran University, Karaj, Iran

4 Departmant of Range Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 
Arzani, H., 2009. Forage Quality and Daily Requirement of Grazing Animal. University of Tehran Press, Tehran, 354p. (In Persian)
Arzani, H., Zare Chahooki, M.A. and Motamedi, J., 2010. Forage quality of rangeland plants of Iran. National Project, Natural resources faculty, university of Tehran.
Azarnivand, H. and Zare Chahoki, M.A., 2009. Rangeland improvement. Tehran University Press, Tehran, 354 p. (In Persian)
Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K, Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.J. and Van Den Belt, M., 1997. The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital. Nature, 387: 253-260.
Eskandari, N., Alizadeh, A. and Mahdavi, F., 2008. Range management policies in Iran. Poneh press, Tehran, 196 p. (In Persian)
Ghorbani, M. and Firouzzare, A., 2008. Introduction to valuation of environment. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 214 p. (In Persian)
Heshmatol Vaezin, S.M., Ghanbari, S. and Tavili, A., 2010. Income of Eremurus (Eremurus olgae) and Forage Production in the Khazangah Range lands of Makoo, Journal of Range and Watershed Management. Iranian Journal of Natural Resources, 63(2): 195-183. (In Persian)
Mashayikhi, Z., 2007. Economic valuation of Zagros forest ecosystems in reducing rapid runoff as an environmental service (case study: Bazfat forests of Chahar Mahal and Bakhtiari province). Master's thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 136 p.
Ministry of Jihad Keshvarzi. 2010. Agricultural data, Vol. 2: Forest and Rangelands, Vice president of planning and Economic, Office of statistic and information technology, 455 p. (In Persian)
Monjardino, M., Pannell, D.J. and Powles, SB., 2004. The economic value of pasture phases in the integrated management of annual ryegrass and wild radish in a Western Australian farming system. Australian Journal of Experimental Agriculture, 44(3): 265-271.
Mosavi, S.A., 2011. Apt management of landsby designing a planning support system based on economic values of ecosystem functions (Case study. MidTaleghan sub-basin). PhD thesis of Tehran University, 318p. (In Persian)
Nikkhah, A. and Amanlo, H., 1995. Principles of Animal Nutrition and Feeding. Jihad daneshgahi press Zanjan, 935 p. (In Persian)
O,Connell, M., Young, J. and Kingwell, R., 2006. The economic value of salt land pastures in a mixed farming system in Westem Australia. Journal of Agricultural Systems, 89(2-3): 371-389.
Rastgar, SH., Darijani, A., Barani, H., Ghorbani, M, Ghorbani, J. and Bardi Sheikh, V., 2013. A new approach to economic valuation of rangeland forage production functions (Case study: Summer rangelands of Nour-rud watershed basin, Mazandaran province). Journal of Range and Watershed Management, Iranian Journal of Natural Resources, 66(3): 357-347. (In Persian)
Salagi, M. and Vejdani, H., 2009. The economic comparison of rangelands and dry lands in Hamedan Province. Retrived at: http://www.hr-vojdani.blogfa.com/. (22/01/2012).
Sanderson, K. and Webster. M., 2009. Economic Analysis of the Value of Pasture to the New Zealand Economy. Report to: Pasture Renewal Charitable Trust Business and Economic Research Limited (Berl),42p.
Vojdani, H.R., 2000. Examine the causes and environmental effects of conversion rangelands to dryland in Hamadan province. Natural Resources and animal affairs Research Center of Sazandegh Jihad of Hamedan Province. (In Persian)
Yeganeh Badrabadi, H., Azarnivand, H., Saleh, E., Arzani. and Amirnejad, H., 2014.Estimation of economic value of the forage production function in Taham watershed basin. Watershed management Research (Pajouhesh & Sazandegi), 106: 73-85.