همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی،بخش منابع طبیعی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج

2 l دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 کارشناس بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و

10.22092/ijrdr.2023.128948

چکیده

با استفاده چندمنظوره از مراتع، می‌‌توان فشار چرا در مراتع را کاهش داد و گام‌‌ مهمی، جهت حفظ اکوسیستم‌‌های مرتعی و ارتقاء خدمات اکوسیستمی مرتبط با آن‌ها، برداشت. ازاین‌رو، پژوهش حاضر باهدف مشخص نمودن اولویت استفاده چندمنظوره از پوشش گیاهی مراتع کوهستانی کوهرنگ از جنبه‌‌های چرای دام، پرورش زنبورعسل و بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی، انجام شد. برای این منظور، کلاس هر یک از گونه‌‌های گیاهی برای انواع استفاده، مشخص گردید و با مقایسه کلاس‌‌های مختلف و لحاظ نمودن گونه‌‌های مرغوب (گیاهان کلاس I و II) برای چرای دام؛ اولویت استفاده از هرگونه، تعیین شد. در آخر، بر مبنای سهم انواع استفاده برای مجموع گونه‌‌های گیاهی موجود در ترکیب گیاهی، نسبت به نوع استفاده چندمنظوره از پوشش گیاهی، تصمیم گرفته شد. بر مبنای نتایج، 178 گونه گیاهی متعلق به 32 خانواده و 138 جنس در ترکیب گیاهی منطقه، پراکنش دارند. از جنبه چرای دام، به ترتیب 79/11، 21/29، 31/48 و 67/10 درصد از گونه‌‌ها، دارای کلاس خوشخوراکی I، II، Ш قابل چرا و Ш غیرقابل چرا، می‌‌باشند.از نظر زنبور داری، گیاهان با جذابیت خوب (کلاس I)، جذابیت متوسط (کلاس II)، جذابیت کم (کلاس III قابل‌‌استفاده) و گیاهان بدون جذابیت (کلاس III بدون استفاده)، به ترتیب 79/11، 94/44،49/4 و 76/38 درصد از سهم گونه‌‌ها در ترکیب گیاهی را تشکیل می‌‌دهند. گونه‌‌های خوراکی و دارویی قابل‌استفاده حدود 50 درصد ترکیب گیاهی را شامل می‌‌شوند که به ترتیب 10/19، 85/16، 92/12 و 50 درصد از گونه‌‌ها، دارای کلاس مطلوبیت I، II، Ш قابل‌‌استفاده دارویی و Ш غیر قابل‌استفاده دارویی، می‌‌باشند. ضمن اینکه، 53/18 درصد گیاهان دارویی، قابل چرای دام هستند و در کلاس خوشخوراکی I و II ازلحاظ چرای دام قرار دارند. نتایج بیانگر آن است که بهره‌برداری از گیاهان دارویی در معیشت بهره‌برداران منطقه مؤثر است و با توجه به فنولوژی گونه‌‌های گیاهی و قطعه‌‌بندی مرتع، می‌‌توان در چارچوب استفاده چندمنظوره، از پوشش گیاهی بهره‌‌برداری کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Priority for multi-purpose use of vegetation of Koohrang mountain rangelands, Chaharmahal and Bakhtiari province, province, Iran

نویسندگان [English]

  • Elham Fakhimi 1
  • Javad Motamedi (Torkan) 2
  • Zeinab Gholipour 3

1 Assistant professor,Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,areeo,Shahrekord,Iran

2 Associate Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran

3 Expert, Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agriculture and Natural Resources Research and Education Centre, , AREEO,Shahrekord,Iran

- Abdollahi,V., Arzani, H., Zare Chahooki, M.A., Movahed Mohamadi, S.R., Haderbadi, A.R. and Motamedi, J., 2021. Assessing the capability of mountain pastures in South Khorasan based on ecological indicators and relying on local education of users. Journal of Mediicinal and Aromatic Plants, 37(1): 30-51(in Persian).
- Anne, E., 2006. Flower symmetry preference in honey bee and their crab spider predators. Department of Biological Sciences. Sciences. Macquarie University. 112(5):510-518.
-Arianmaneh, R., Sahebi, S.J. and Rahiminejad, M.R.,2008. Introduction of medicinal plants in Gardeneh Rokh region (Chaharmahal and . Bakhtiari). Journal of Cognition and Application of Medicinal Plants,1(4):11-16(in Persian).
- Aria poor, A., Mehrabi, H. and Kheradmand, G., 2015. Identifying and determining the attractiveness of rangeland plants used by bees (Case study: Sarab Sefid rangelands of Boroujerd city, Lorestan province. journal of rangeland, 9(2):142-158.
- Arzani, H., Ahmadi, H., Jafari, M., Azarnivand, H., Selajgeh, A. and Tavili, A., 2008. Instructions for determining the criteria and indicators for assessing rangeland suitability. Deputy Minister of Arid and Semi-Arid Zones Affairs of the Forests, Rangelands and Watershed Management Organization, 36 p (in Persian).
- Assadi, M., Tahmasebi, Gh., Nazariyan, H., Ranjbar, M.  and Mirdavoody, H., 1997. Identification and investigation of plants which are used by honey bees in central province. Natural resources and animal affairs research resources of central province. 123 p (in Persian).
- Assadi, M., Maassoumi, A. A., Khatamsaz, M. and Mozaffarian, V. (Eds.) (1988-2019). Flora of Iran. vols. 1-149, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).
- Baghestani Maybodi, N., Zare, M. T. and Abdollahi J., 2007. Effects of 2-decade livestock exclusion on vegetation changes in steppic rangelands of Yazd province. Journal of Range and Desert Research, 13(4): 337-346(in Persian).

-Eftekhari, A.R., Arzani, H., Zandi Isfahan, A. and Alizadeh, A., 2016. Effect of range management plan on range condition (Case study: Zarandieh region, Markazi province). Journal of Rangeland and Desert Research, 23 (2): 209-218(in Persian).

- Fakhimi,E., 2021. Impact of Mining on Variation of Species Diversity, Richness and structure of vegetation cover (Case study Copper Mine in Dareh Zereshk, Yazd province, Iran). Journal of Range and Desert Research, 27(4): 772-781(in Persian).
- Fakhimi, E., Motamedi, J. and Soleimani, E.A., 2021. Study of functional structure and plant chorology in mountain rangelands Aliabad Mosiri Koohrang, Chaharmahal and Bakhtiari province, Sixth International Conference on Science and Technology of Agricultural Sciences and Natural Resources and Environment of Iran,135Pp (in Persian).
- Faqih, A.R., 2000. Identification and study of plants used by bees Sldr areas of Khansar and Frieden. Master Thesis Education Center, Imam Khomeini, Vice Chancellor for Research and Education Ministry building in Tehran 213 p(in Persian).
- Faqih, A.R., R. Ebadi, and Nazarian H., 2004. Study of bee pollen of flowering plants in the areas of cognitive and Frieden Khansar Isfahan Provinceian Journal of Agricultural Sciences. 35(2): 265-283p (in Persian).
- Faqih, A.R., Ebadi, R., Nazarian, H.  and  Norozi, M., 2005. determine the attractiveness of different species of plants for bees and Frieden Khansar in Isfahan, Journal of Agricultural Sciences. 36 (3): 521-536(in Persian).
- Fayaz, M., Bayat, M., Abarsaji, Q.A., Abolghasemi, M., Akbarpour, H., Azami, A., Baghestani Meybodi, N.  Hassanzadeh, M., Hosseini, H., Khodagholi, M., Dehghani Tafti, M.A.,  Rahmani, G.H.  Zare, N., Zareukia P., Zare, N.,. Zare, M.T., Sharifi Yazdi, M.,  Sharifi, J., Farmahini A. and Mohammadpour, M., 2018. Determining the amount of forage that can be harvested in rangelands, Volume 2: Rangelands of steppe and desert region of Iran. Publications of Forests and Rangelands Research Institute, Publication Number: 489, 208p (in Persian).
- Fayaz, M., Bayat, M., Aghajanloo, F., Akbarzadeh, M., Ehsani, A.,  Ahmadi, A., Saghafi Khadem, F., Hosseini, S.R.,  Hassani, H.A., Habibian, J. Khodahami, Qh., Rashvand, S.,  Zahedi, S.,  Sandgol, A.A.,  Saedi, K., Siah Mansour, R. Shirmardi, M.R. Shoushtari, A., Akbarzadeh, A., Farahpour, M., Ghasriani, F.,  Qelichunia, H., Ghaemi, M.T. , Karimi, Q., Mousavi, S.A.,  Mirakhorli, R., Mirhaji T. and Najibzadeh, M.R., 2017. Determining the amount of forage that can be harvested in rangelands, Volume I: Semi-steppe rangelands and high mountains of Iran. Publications of Forests and Rangelands Research Institute, Publication Number: 480, 242p (in Persian).
- Ghahraman, A., (1978-2003). Colorful flora of Iran. vols: 1-20. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran- Gholami,P. and Shirmardi,H.A.2016. Introduction and Classification of Medicinal Species of Helen Protected Area in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Journal of Plant and Ecology Research,13(50):113-127(in Persian).
- Jafari,A. and Karimi, A., 2006. Study of pollen grains of medicinal plants used by bees in Fars province,, Iranian Journal of Mediicinal and Aromatic Plants, 22(4):420-430 (in Persian).
- Maassoumi, A. A., (1989-2005). The genus Astragalus in Iran, vols:1-5, Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran, Iran. (in Persian).
- Meteorological Department of Chaharmahal and Bakhtiari Province, 2020. Statistics and Information Department, www.chbmet.ir (in Persian).
- Mobayen, S. (1980-1996). Flora of Iran: vascular plants. vols. 1-4. Tehran University Press, Tehran (in Persian).
- Motamedi, J., Arzani, H. and  Mofidi Chelan, M., 2021. Targeted livestock grazing is a way to manage vegetation and achieve healthy rangeland. Journal of Forage and Animal Feed Promotion, 2(1): 14-28.
- Motamedi,J., Jalili, A., Arzani,H. and  Khodaghli, M., 2020. Causes of rangeland destruction in the country and ways out of the situation.Journal of Iran Nature,5(4):21-44(in Persian).

- Motamedi, J., Jafari, A.A. and  Zohdi, M., 2019. Management of the habitat of Alhagi pseudalhagi in the saline rangeland of Urmia Lake coast. Journal of Iran Nature, 4(1): 33-42(in Persian).

- Motamedi,J. Mofidi Chalan,M. Rahmanpour,S. and Souri, M., 2018. Economic Evalution of Shallot utilization in Varnasa Rangelands, Naghadeh,Iran, Journal of Rangeland Science, 8(3):240-252.
- Motamedi, J., Solali, H., 2017. The preference value of Makuyi sheep on the mountainous rangelands of Kelid Daghi in Jolfa. Animal Science Journal, 117(30): 3-12.
- Motamedi, J., Sefidkan, F., Arzani, H.,  Asri, Y.,  Najafpour Navai M. and Khalifehzadeh, R., 2021. Final report of the national project "Economic and ecological assessment of medicinal plants utilization and forage production for multipurpose use of rangelands". Publications of the Forests and Rangelands Research Institute,107Pp (in Persian).
- Mozaffarian, V., 2017. Flora of Chaharmahal and Bakhtiari, Architecture of Garden Nazar Press,Esfahan,716Pp (in Persian).
- Nazarian,H., Shariatpanahi, M., Tahmasebi, Gh.H.  and Taghavizad,V., 1996. Identification and study of plants used by bees in Tehran province. Final report of the research project. Karaj Animal Science Research Institute.58Pp(in Persian).
- Sabaghi, Sh., Nazariyan, H., Tahmasebi, Gh. and Akbarzadeh,  M., 2004. Determination of plant species and calendar of flowering plants bees usual in the watershed Tarobar. Research and Reconstruction. 14 (4): 95- 103 p(in Persian).
- Shylajan, C.S. and Mythili, G., 2003. Community dependence on protected forest areas: A study on valuation of non-wood forest products in a region of India, Sri Lankan. Journal of Agricultural Economics, 5 (1): 97-122
- Toopchi, Z., and Lotfizadeh, H., 2011. Identification of honey plants and their attractiveness to honeybee in Kandovan, Northwest of Iran. Journal of Biharean Biologist, 5 (1): 36-41.
- Zohary, M., 1973. Geobotanical foundations of the Middle East. Vol. 1-2, Gustav Fischer Verlag Press, Stuttgart, Swets & Zeitlinger, Amsterdam, 115Pp.