نویسنده = خوانین زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه تنوع گیاهی مراتع استپی ندوشن یزد با برخی عوامل محیطی مؤثر بر آن مطالعه موردی: منطقة ندوشن

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 251-265

جلال عبداللهی؛ حسین نادری؛ علیرضا خوانین زاده؛ محمد صادق مهینی فر