نویسنده = آژیر، فرهاد
تعداد مقالات: 3
2. آت اکولوژی گونه مرتعیStipa barbata Desf. در استان تهران

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 86-94

ابراهیم فراهانی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ فرهاد آژیر


3. آت اکولوژی گونه مرتعی Ferula ovina در استان تهران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 359-367

فرهاد آژیر؛ امرعلی شاهمرادی