نویسنده = باقری، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آت اکولوژی گونه سبط ( Stipagrostis plumosa) در مراتع استان قم

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 187-201

حسین باقری؛ امر علی شاهمرادی؛ سید مهدی ادنانی


2. پایش پوشش گـیاهی و تولید مراتع استپی استان قم طی یک دوره شش ساله

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 296-313

حسین ارزانی؛ سید مهدی ادنانی؛ حسین بشری؛ مژگان سادات عظیمی؛ حسین باقری؛ مرتضی اکبرزاده؛ سید حسن کابلی