نویسنده = رفیعی، حامد
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در مراتع خشک و نیمه خشک (منطقه مورد مطالعه : شهرستان ملارد)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 403-396

مائده نصری؛ مهدی قربانی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ حامد رفیعی