نویسنده = دیانتی تیلکی، قاسمعلی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شدت چرا بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه‌خشک (مطالعه موردی: مراتع سیساب بجنورد)

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 375-385

علی اصغر نقی‌پور برج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ حسین توکلی؛ مریم حیدریان آقاخانی


2. مقایسه پنج روش اندازه‌گیری فاصله‌ای تعیین تراکم در بوته زارهای تنگ لایبید یزد

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 295-303

علی بمان میرجلیلی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ ناصر باغستانی