نویسنده = جعفری، علی اشرف
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinaceaبا استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 182-198

محسن فرشادفر؛ علی اشرف جعفری؛ ایرج رضایی؛ عزت اله فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


2. ارزیابی 16 اکسشن گونه .Festuca ovina L در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-22

تقی میرحاجی؛ عباسعلی سندگل؛ علی اشرف جعفری


3. بررسی جوانه‌زنی بذرهای 6 گونه گون چندساله علفی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 88-100

صدیقه زارع کیا؛ علی اشرف جعفری؛ احسان زندی اصفهان؛ لیلا فلاح حسینی


5. بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه چهار ژنوتیپ گونه Bromus inermis در شرایط تنش خشکی در دو محیط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 669-678

مجتبی اخوان ارمکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی