نویسنده = جم زاد، زیبا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بانک بذر خاک در جوامع گیاهی منطقه‌ حفاظت شده گنو

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 601-613

کیان نجفی تیره‌شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ نعمت ا... خراسانی؛ زیبا جم زاد؛ یونس عصری


2. بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با انتشار جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو1

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 179-199

کیان نجفی تیره شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ نعمت ا... خراسانی؛ زیبا جم زاد؛ یونس عصری