نویسنده = ابطحی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. آت اکولوژی گونه مرتعی سبط کاشانی(Stipagrostis Karelini) در ماسه‌زارهای استان اصفهان

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-50

سید مرتضی ابطحی؛ امرعلی شاهمرادی؛ عباس کیانی پور