نویسنده = زاهدی امیری، قوام الدین
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات ترکیب گیاهی در شدت های مختلف چرای دام در جنگل بلوط دالاب استان ایلام

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 116-128

حمید رضا میرداودی؛ وحید اعتماد؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ قوام الدین زاهدی امیری


2. بررسی اثر پوشش‌دار کردن بذر بر جوانه‌زنی گونه مرتعیSanguisorba minor در شرایط مختلف تنش خشکی و عمق کاشت

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 489-498

حمیدرضا محرابی؛ محمدرضا چائی چی؛ رضا توکل افشاری؛ حسن مداح عارفی؛ قوام الدین زاهدی امیری


3. برآورد ظرفیت ترسیب کربن در گون‌زارهای استان مرکزی (مطالعه موردی منطقه مالمیر شهرستان شازند)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 269-282

نوراله عبدی؛ حسن مداح عارفی؛ قوام الدین زاهدی امیری