نویسنده = آچاک، محمد یوسف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آت اکولوژی گونه توج (Decne. Salvadora oleiodes) در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 86-99

هاشم کنشلو؛ محمد یوسف آچاک