دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1398 
3. مطالعه کیفیت علوفه گونه های مهم مراتع استپی پشتکوه استان یزد

صفحه 137-162

ناصر باغستانی میبدی؛ حسین ارزانی؛ محمدتقی زارع؛ جلال عبداللهی