دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، تابستان 1398 
3. شناسایی کانون های بحرانی فرستایش بادی در استان تهران

صفحه 255-274

حسین گلبابایی؛ ابوالفضل خلیل پور؛ علیمحمد طهماسبی بیرگانی


7. بررسی توسعه مزارع و پوشش گیاهی دست کاشت در حاشیه کویر دامغان

صفحه 323-342

عمار رفیعی امام؛ غلامرضا زهتابیان؛ امیرهوشنگ احسانی