دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، اسفند 1392 
کیفیت علوفه 25 گونه مهم مرتعی در مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نازلو چای ارومیه

صفحه 653-668

جواد معتمدی؛ حسین ارزانی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ احمد علیجانپور


ارزیابی شدت بیابا نزایی با استفاده از مدل ICD در جنوب غربی شهرستان هیرمند

صفحه 669-678

راحله افتخاری؛ علیرضا مقدم نیا؛ محمدرضا اختصاصی؛ نصرالله بصیرانی؛ علیرضا شهریاری؛ مهین خسروی


بررسی ارزش رجحانی 4 گونه از مراتع نیمه استپی ایران

صفحه 686-694

محمد فیاض؛ حسن یگانه؛ هوشمند صفری؛ حمزه علی شیرمردی؛ رسول میرآخورلی؛ سید حمید جمید حبیبیان؛ پروانه عشوری سنجابی


اثر توسعه رشد گیاه بر مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه در مراتع کوهستانی سبلان

صفحه 783-794

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی؛ مرتضی مفیدی چلان؛ اسماعیل علی اکبرزاده آلنی