دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-225 
7. بررسی جوانه‌زنی بذرهای 6 گونه گون چندساله علفی

صفحه 88-100

صدیقه زارع کیا؛ علی اشرف جعفری؛ احسان زندی اصفهان؛ لیلا فلاح حسینی


10. اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات رویشی گونه Stipa barbata در مراتع استپی ندوشن یزد

صفحه 130-144

جلال عبداللهی؛ حسین نادری؛ محمدرضا میرجلیلی؛ منیرالسادات طباطبایی زاده


13. بررسی آت اکولوژی گونه مرتعی Astragalus effusus در مراتع استان آذربایجان غربی

صفحه 172-181

احمد احمدی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ الهه احمدی؛ سعیده ناطقی


14. ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinaceaبا استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

صفحه 182-198

محسن فرشادفر؛ علی اشرف جعفری؛ ایرج رضایی؛ عزت اله فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری