همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

مدیر مسئول


علی علیزاده علی آبادی دانشیار پژوهشی- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

باکتری شناسی گیاهی

سردبیر


محمد خسروشاهی استاد-موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

جغرافیای طبیعی-گرایش اقلیم هیدرولوژی

 • khosrorifr-ac.ir
 • 02144580282

مدیر داخلی


لیلا کاشی زنوزی کارشناس ارشد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی

 • zenozirifr-ac.ir
 • 44580282-5

اعضای هیات تحریریه


عادل جلیلی استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


حسن روحی پور دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرسایش و حفاظت خاک

 • rouhirifr-ac.ir
 • 02144580282

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد گلابی استاد، گروه علوم خاک، دانشکده علوم طبیعی و کاربردی، دانشگاه گوام، آمریکا

علوم خاک

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسین قدیری گروه خاکشناسی، دانشگاه گریفیت، استرالیا

علوم خاک

 • h.ghadirigriffith.edu.au
 • h-index: 40

اعضای هیات تحریریه


حسین ارزانی استاد-دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

مدیریت مراتع – ارزیابی مراتع، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در ارزیابی مراتع

 • harzaniut.ac.ir
 • 02632230446

اعضای هیات تحریریه


حسن احمدی استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

ژئومورفولوژی

 • ahmadiut.ac.ir
 • 02632230446

اعضای هیات تحریریه


امیر فتوت استاد گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

خاکشناسی (شیمی خاک)

 • afotovatum.ac.ir
 • h-index: 15

اعضای هیات تحریریه


عادل سپهری استاد گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مرتعداری

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا اختصاصی استاد، دانشگاه یزد

آبخیزداری

 • mr_ekhtesasiyahoo.com
 • 02144580282

اعضای هیات تحریریه


علیرضا راشکی دانشیار-دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه فردوسی مشهد

فرسایش بادی، طوفان های گرد و غبار، سنجش از دور (GIS, RS)

اعضای هیات تحریریه


حبیب اله نادیان استاد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران

بیولوژی خاک

اعضای هیات تحریریه


مجید محمودآبادی استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرسایش و حفاظت خاک

 • mahmoodabadiuk.ac.ir
 • 03431322622
 • h-index: 19

اعضای هیات تحریریه


محمد جعفری استاد،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

خاکشناسی مرتع

 • jafaryut.ac.ir
 • 02632223044

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا زهتابیان استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

آب، خاک و گیاه

 • ghzehtabut.ac.ir
 • 02166497311

اعضای هیات تحریریه


سیدجمال الدین خواجه الدین استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

سنجش از دور و اکولوژی

 • khajeddiniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر مهرابی استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

اقتصاد توسعه

 • amehrabiut.ac.ir
 • 026-32223044-7

اعضای هیات تحریریه


حسین اسدی دانشیار گروه آموزشی علوم خاک دانشگاه تهران

علوم خاک

 • ho.asadiut.ac.ir
 • 02632231787
 • h-index: 12

اعضای هیات تحریریه


احسان زندی اصفهان دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

منابع طبیعی-علوم مرتع

 • zandirifr-ac.ir
 • 44580282-5

اعضای هیات تحریریه


جواد معتمدی دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

مرتعداری

 • motamedirifr-ac.ir
 • 09143477875

اعضای هیات تحریریه


مرتضی خداقلی استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

جغرافیای طبیعی

 • m_khodagholiyahoo.com
 • 02144580282

کارشناس نشریه


سعیده ناطقی استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

مهندسی منابع طبیعی- ببابان زدایی

 • saeedenateghiyahoo.com

ویراستار انگلیسی


احسان زندی اصفهان دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

منابع طبیعی-علوم مرتع- زبان انگلیسی

 • zandirifr-ac.ir

ویراستار انگلیسی


زهره امامی بیستگانی استادیار-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

زراعت (فیزلوژی گیاهان زراعی)

 • zohreemami66gmail.com

ویراستار ادبی نشریه


اصغر احمدی ویراستار ادبی

کارشناس ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی-گرایش ویرایش و نگارش

 • ahmadirifr-ac.ir
 • 02144580282

صفحه آرا


حمیده کرمانی کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 • abbaspourrifr-ac.ir
 • 02144580282