نویسنده = ابرسجی، قاسمعلی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه عملکرد علوفه ارقام یونجه در شرایط دیم

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 32-44

قاسمعلی ابرسجی؛ سیدعلی حسینی


2. تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa barbata در مراتع نمونه مناطق نیمه استپی کشور

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 471-477

علی محبی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ غلامحسین رحمانی؛ قاسم خداحامی؛ قاسمعلی ابرسجی؛ محمدعلی دهقانی تفتی؛ فریده ثقفی خادم


3. بررسی ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه تیل‌آباد در استان گلستان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 373-381

غلامرضا ناصری؛ قاسمعلی ابرسجی؛ محمد فیاض


4. بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه مرتعیL. Frankenia hirsuta در مراتع شور استان گلستان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 308-318

قاسمعلی ابرسجی؛ محمد مهدوی؛ محمدحسن جوری


5. بررسی نحوه حضور گونه Halocnemum strobilaceum M.B درمراتع شور و قلیایی درشمال استان گلستان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 110-123

سیدعلی حسینی؛ امرعلی شاهمرادی؛ قاسمعلی ابرسجی