نویسنده = دیناروند، مهری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل AquaCrop برای دو گونه مرتعی جو و یونجه خودرو در منطقه حفاظت شده شیمبار، استان خوزستان

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 388-398

مهری دیناروند؛ سید بهرام اندرزیان؛ حمید اجتهادی؛ محمد فرزام