نویسنده = امیری، فاضل
تعداد مقالات: 4
2. تعیین کیفیت علوفه چندگونة مرتعی در مرحلة رشد رویشی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 58-69

فاضل امیری؛ ابراهیم گویلی


3. مدل شایستگی استفاده مشترک گوسفند و بز از مراتع

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 50-71

فاضل امیری؛ حسین ارزانی