همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
بررسی رفتار چرایی بز تالی در مراتع سیریک استان هرمزگان

عبدالحمید حاجبی؛ محمد فیاض؛ محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 94-110

چکیده
  به منظور تعیین رفتار چرایی بز تالی به عنوان دام غالب منطقه، این بررسی در منطقه سیریک استان هرمزگان از سال 1385 به مدت چهار سال انجام شد. شاخص‌های مورد بررسی این تحقیق شامل زمان ورود و خروج دام از مرتع، مسافت روزانه طی‌شده توسط دام، مسیر دام در مرتع با توجه به شیب آن، حداکثر و میانگین سرعت دام، همچنین مدت زمان استراحت، حرکت و چرای دام ...  بیشتر

تعیین ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی (منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان)

عبدالحمید حاجبی؛ محمدامین سلطانی پور؛ محمد فیاض؛ احسان زندی اصفهانی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 485-497

چکیده
      یکی از فاکتورهای مهم در تعیین ظرفیت چرایی مراتع، تعیین ارزش رجحانی گیاهان مرتعی با توجه به نوع دام استفاده کننده از مرتع و تغییرات آن در طول فصل چرا می‌باشد. در این تحقیق، ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی در مرتع زمین‌سنگ در استان هرمزگان در ماه‌های فصل چرا (دی تا اردیبهشت) و سال‌های مختلف (1389-1386)، بررسی شد. برای تعیین ارزش رجحانی ...  بیشتر

بررسی تغییرات تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع سیریک در استان هرمزگان

عبدالحمید حاجبی؛ مرتضی اکبرزاده؛ محمدامین سلطانی پور

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 181-190

چکیده
  این بررسی برای نشان دادن رفتار رویشی گونه‌های Sphaerocoma aucheri، Cenchrus pennisetoformis، Heliotropium bacciferum و Moltkiopsis ciliata در طی سال‌های 1386 تا 1389 در مرتع سیریک استان هرمزگان انجام شد. تعیین تولید و مصرف با استفاده از پایه‌های متوسط انجام شد و هر ساله تعداد 5 پایه متوسط از گیاه به ازای همه ماه‌های فصل رویش و چرا در داخل محدوده قرق برای اندازه‌گیری تولید و ...  بیشتر

بررسی حد بهره‌برداری مجاز سه گونه مرتعی Halocnemum strobilaceum، Desmostachia bipinnata و Aelorupus lagopoides در مراتع منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ عبدالحمید حاجبی؛ مهشید سوری

دوره 29، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 145-155

چکیده
        برای مدیریت پایدار مرتع، محاسبه ظرفیت مراتع و تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه‌های مهم و کلیدی مراتع لازم و ضروریست. با داشتن ظرفیت واقعی مراتع و ارائه دقیق برنامه‌های مدیریتی می‌توان از نابودی پوشش گیاهی، خاک و کاهش منابع آب در اراضی مرتعی جلوگیری کرد. شدت چرای مناسب، استفاده مداوم و اقتصادی را در مرتع موجب می‌گردد، ...  بیشتر

بررسی نیازهای اکولوژیک گونه لاتی (Taverniera spartea (Burnm. f.) DC.) در استان هرمزگان

عبدالحمید حاجبی؛ حمید رضا میرداودی؛ محمدامین سلطانی پور

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 66-85

چکیده
       گونه لاتی (Taverniera spartea) یکی از گونه‌های مهم مراتع خلیج و عمانی است. در این پژوهش، برخی از نیازهای اکولوژیک گونه لاتی و پاسخ آن‌ها به عوامل خاکی و توپوگرافیکی در سه رویشگاه‌ اصلی در استان هرمزگان (سیاهو، احمدی و بشاگرد) تعیین شد. نتایج نشان داد که درصد پوشش در سطح یک درصد و درصد خاک لخت و درصد سنگ و سنگریزه در سطح 5 درصد معنی‌دار ...  بیشتر

بررسی ارزش رجحانی پنج گونه مرتعی مورد چرای بز نژاد تالی در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان

محمدامین سلطانی پور؛ عبدالحمید حاجبی

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 435-449

چکیده
  به‌منظور بررسی ارزش رجحانی گیاهان، این مطالعه در مرتع زمین‌سنگ در استان هرمزگان اجرا شد. برای تعیین ارزش رجحانی در این منطقه از دو روش زمان‌سنجی و تولید و مصرف گونه‌های گیاهی با استفاده از بز نژاد تالی در طول ماه‌های فصل چرا (دی تا اردیبهشت‌ماه) به مدت 4 سال (89-1386) استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس ارزش رجحانی در روش زمانی‌سنجی (استفاده ...  بیشتر