دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، تابستان 1381 
27. نیازهای آموزشی بهره برداران از منابع طبیعی

صفحه 1217-1236

احمد عابدی سروستانی؛ عباس کارگر؛ رحیم ساعی چوقان