دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1398 
5. مطالعه نیازهای بوم شناختی گیاه سریش (Eremurus spectabilis M.B) در استان خراسان

صفحه 153-166

مجید دشتی؛ حامد ظریف کتابی؛ اصغر پاریاب؛ حسین توکلی