نویسنده = زارع چاهوکی، محمدعلی
تعداد مقالات: 10
1. ارائه مدل برآورد ظرفیت چرای بلندمدت مراتع

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 241-259

جواد معتمدی؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ مهدی فرح پور؛ محمدعلی زارع چاهوکی


2. مقایسه برخی عوامل بوم‌شناختی مؤثر بر پراکنش گونه‌های Prangos ferulacea و Prangos pabularia در مراتع استان اردبیل

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 235-247

امیر میرزایی موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدی


4. بررسی ترکیب جوامع مرتعی با استفاده از روش‌های ناپارامتریک چند متغیره جایگشتی

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

پروانه عشوری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ افشین دانه کار؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه


5. مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بین دو منطقه قرق و چراشده (مطالعه موردی : نظرآباد کرج)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 643-650

فیروزه مقیمی نژاد؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ یاسر قاسمی آریان؛ اصغر کهندل


6. طبقه بندی شاخص های کیفیت علوفه مراتع ییلاقی طالقان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 271-250

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ محمد جعفری؛ مهدی فرح پور؛ محمدعلی زارع چاهوکی


7. مطالعه اثر احداث فارو بر میزان ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای ( Artemisia sieberi) استان سمنان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 298-308

حامد جنیدی جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری؛ ابراهیم کارگری


8. بررسی اثرهای آللوپاتیک (بازدارندگی) گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri) بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و گیاهچه گونه علف‌بره (Festuca ovina) در شرایط گلخانه‌ای

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 297-305

حسین آذرنیوند؛ یاسر قاسمی آریان؛ رضا یاری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ اسفندیار جهانتاب


9. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع در منطقه حفاظت شده بیجار

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 108-119

اصغر فرج‌الهی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند؛ رضا یاری؛ بهرام قلی‌نژاد