نویسنده = جعفری، علی اشرف
تعداد مقالات: 12
1. نگهداری بذر شبدر کوهسری (Trifolium radicosum (Boiss. & Hohen.)) در شرایط فراسرد وبررسی جوانه زنی، استقرار و تکثیر آن در شرایط گلخانه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 546-557

محبت علی نادری شهاب؛ مریم جبلی؛ امرعلی شاهمرادی؛ عباس قمری زارع؛ علی اشرف جعفری


3. بررسی و مقایسه تأثیر نمک NaCl و Na2SO4 در مراحل جوانه‌زنی و رشد اولیه در Salicornia herbacea و Alhagi persarum

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 233-243

بهرام امیری؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ بهروز رسولی؛ علی اشرف جعفری


4. بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخصهای جوانه‌زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 558-568

مجتبی اخوان ارمکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی


10. بررسی عملکرد بذر و تولید علوفه در 31 ژنوتیپ‌ علف گندمی بیابانی(Agropyron desertorum)، با استفاده از شاخص‌های مقاومت به خشکی

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 114-128

علی اشرف جعفری؛ علی رضا سیدمحمدی؛ نوراله عبدی؛ حسن مداح عارفی