نویسنده = رهبر، اسماعیل
تعداد مقالات: 12
1. تاثیر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاع کاری های استان یزد (نتایج ده ساله)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-190

عباس زارع زاده؛ اسماعیل رهبر؛ محمد ابوالقاسمی


2. بررسی کارایی نوعی پلیمر آبدوست در کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 111-129

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر


3. اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغ کاری سبزوار

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 459-478

محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر


4. اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای گناباد

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 19-32

محسن فریدونی نسری؛ اسماعیل رهبر


5. روند تغییرات رواناب در آخیز خر رود

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 357-375

اسماعیل رهبر؛ مجتبی پاکپرور؛ مسعود مسعودی؛ لادن جوکار


6. مروری بر تحقیقات در زمینه خاکپوش های نفتی

دوره 12، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 63-72

اسماعیل رهبر؛ محمد درویش


7. بررسی اثر آمیختگی نوعی پلیمر سوپر‌جاذب با ماسه بادی در رویش پانیکوم1

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 305-316

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان


8. اثر نمک‌های خاکی روی آبگیری پلیمرآبدوست و کودحیوانی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 209-223

اسماعیل رهبر؛ شهرام بانج شفیعی


9. روند تغییرات رواناب در آبخیز رودخانة کردان1

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 161-173

اسماعیل رهبر؛ مسعود مسعودی


10. اثرده سالة تُنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای سبزوار1

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 313-322

محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی


11. رشد تاغکاریهای گناباد، ده سال بعد از تنک کردن

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 385-393

محسن فریدونی نسری؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی


12. اثر نوعی پلیمر آبدوست بر ویژگیهای رطوبتی خاکهای شنی1

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 139-144

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان