دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، اسفند 1390 
بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخصهای جوانه‌زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus

صفحه 558-568

مجتبی اخوان ارمکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی


روشهای شکست خواب بذر در گیاه کور (Capparis spinosa L.)

صفحه 569-577

مریم مکی‌زاده تفتی؛ روزبه فرهودی؛ محمد راستی فر؛ کمال سادات اسیلان


تعیین تولید علوفه قابل دسترس با در نظرگرفتن عوامل مؤثر با استفاده از RSو GIS

صفحه 593-607

جهانبخش پای‌رنج؛ عطا... ابراهیمی؛ ابوالفضل رنجبر؛ محمد حسن زاده


بررسی تأثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه و هیدرات‌های کربن محلول دو گونهSalsola arbuscula و Salsola richteri در مراتع شور سبزوار

صفحه 652-661

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ مریم حیدریان آقاخانی؛ اسماعیل فیله‌کش؛ علی اصغر نقی‌پور برج