دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1386 
بررسی تغییرات فصلی ذخایر کربوهیدراتهای محلول در سه گونه گرامینه چندساله و مرغوب مراتع منطقه پلور

صفحه 19-32

حسین قره داغی؛ حسین ارزانی؛ حسن ابراهیم‌زاده؛ محمدرضا قنادها؛ ناصر باغستانی


تحلیل روند و خصوصیات مکانی شدت خشکسالی های استان فارس

صفحه 97-109

حمید رضا مرادی؛ منصور رجبی؛ منوچهر فرج زاده