دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آذر 1386 
اثرده سالة تُنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای سبزوار1

صفحه 313-322

محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی


بررسی یونجة بومی قارقلوق در منطقه غرب کشور

صفحه 323-335

احمد توبه؛ امیر قلاوند؛ اسلام مجیدی؛ مهدی پناهیان


بررسی آت اکولوژی Hedysarum kopetdaghi Boriss. در مراتع استان گلستان

صفحه 421-431

قاسمعلی ابرسجی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا