دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1386 
طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی

صفحه 143-155

محمد حسین آق خانی؛ سعید مینائی؛ محمد کاظم عراقی


بررسی تغییرات پوشش گیاهی حوزه آبخیز سد امیرکبیر در یک دوره 20 ساله

صفحه 185-203

بهرام محمدی‌گلرنگ؛ محسن محسنی‌ساروی؛ بهروز ملک پور؛ منصور مصداقی؛ جان اسکوارز؛ حسین توکلی؛ محمدرضا سعید افخم‌الشعرا


تأثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخترآباد ساوه

صفحه 249-260

علی احسانی؛ حسین ارزانی؛ مهدی فرحپور؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ حمید رضا میرداودی؛ حمیدرضا عباسی؛ مژگان السادات عظیمی