دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، دی 1389 
جمع‌آوری و شناسایی سوش‌های ریزوبیوم همزیست با شبدرهای استان خوزستان

صفحه 527-537

کورش بهنام‌فر؛ ابراهیم رحمانی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ محمدحسن صالحه شوشتری


اثر شدت چرا بر فرم رویشی گونه‌های گیاهی در مناطق نیمه‌خشک

صفحه 549-563

اعظم خسروی مشیزی؛ غلامعلی حشمتی؛ عادل سپهری؛ حسین آذرنیوند


بررسی آت اکولوژی Dorema aucheri در اکوسیستم های مرتعی استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 564-574

سید ابراهیم کاظمی؛ امرعلی شاهمرادی؛ محسن پادیاب؛ اردشیر شفیعی؛ یاسر قاسمی آریان


برخی ویژگیهای اکولوژیک گونه Camphorosma monspeliaca در رویشگاه دوتو-تنگ صیاد استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 532-545

حجت اله خدری غریب وند؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ منصور مصداقی؛ منوچهر سرداری