دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1388 
1. بررسی تغییرات مورفولوژیک- فیزیولوژیک دو گونه مرتعی Puccinellia distance و Aeluropus littoralis برای مقابله با خشکی و شوری

صفحه 1-10

اصغر قاسمی فیروزآبادی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین آذرنیوند؛ حمیدرضا عباسی


5. بررسی نمایه‌های ارزیابی پدیده‌های ترسالی و خشک‌سالی: SPI, PNPI, Nitzche)) (مطالعه موردی، استان مازندران)

صفحه 44-54

شهرام خلیقی سیگارودی؛ سیدعلی صادقی سنگدهی؛ خالد اوسطی؛ یوسف قویدل رحیمی


8. ارزیابی اثر روش کاشت بر استقرار گونه گون علوفه‌ای Astragalus cyclophyllon

صفحه 79-84

محمد باقر مشتاقیان؛ حمیدرضا کشتکار؛ مسعود اسماعیلی شریف؛ سید مهدی رضوی


9. مقایسة ارزش غذایی مهمترین گونه‌های مرتعی نیمه استپی گرم استان خوزستان

صفحه 86-95

کورش بهنام فر؛ سید عطاءاله سیادت؛ محمدحسن صالحه شوشتری


10. قلمرو بیابانهای اقلیم شناسی ایران

صفحه 96-113

محمد خسروشاهی؛ محمدتقی کاشکی؛ طاهره انصافی مقدم


11. بررسی توزیع افقی ذرات بادرفت و حداکثر ظرفیت انتقال رخدادهای فرسایش بادی (مطالعه موردی اراضی آیش دشت یزد – اردکان)

صفحه 114-123

حمید رضا عظیم زاده؛ محمد رضا اختصاصی؛ حسینقلی رفاهی؛ حسن روحی پور؛ منوچهر گرجی؛ حمدحسن امتحانی