دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، دی 1388 
بررسی لیست فلورستیک و غنای گونه‌ای در پارک ملی سالوک (خراسان شمالی)

صفحه 456-467

علی تایا؛ حمید رضا ناصری؛ جمشید قربانی پاشا کلایی؛ مریم شکری


مقایسه اثرهای سه گونه مرتعی بر حاصلخیزی خاک در منطقه شازند اراک

صفحه 574-585

زینب نوری کیا؛ سیداکبر جوادی؛ اکبر فخیره؛ علی طویلی؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ حمیدرضا عباسی