دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1385 
5. معرفی و تعیین ویژگیهای بیابانهای اقلیمی و زمین شناسی در استان تهران

صفحه 102-108

مجید حسینی؛ محمد خسروشاهی؛ عباس عطاپور؛ سید عزیز کرمی


6. بررسی بهترین زمان و روش کاشت اروشیا (Eurotia ceratoides (L.)) در سبزوار

صفحه 109-115

اسماعیل فیله کش؛ غلامعلی گزانچیان؛ عباس علی آبادی؛ حسین فرزانه؛ ابراهیم صادقزاده


9. اثر نوعی پلیمر آبدوست بر ویژگیهای رطوبتی خاکهای شنی1

صفحه 139-144

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان