دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1385 
پایش پوشش گـیاهی و تولید مراتع استپی استان قم طی یک دوره شش ساله

صفحه 296-313

حسین ارزانی؛ سید مهدی ادنانی؛ حسین بشری؛ مژگان سادات عظیمی؛ حسین باقری؛ مرتضی اکبرزاده؛ سید حسن کابلی


عوامل موثر در تخریب مراتع استان کرمانشاه

صفحه 314-323

محمد قیطوری؛ ناصر انصاری؛ عباسعلی سندگل؛ مسیب حشمتی


بررسی تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ

صفحه 324-336

مرتضی اکبرزاده؛ محمدرضا مقدم؛ عادل جلیلی؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی


تأثیر مدیریت منابع علوفه (مرتع و کشاورزی) بر تولید دام عشایر اسکان یافته دشت بکان

صفحه 347-358

غلامرضا باژیان؛ داهلان اسماعیل؛ علی اکبر مهرابی؛ محمد شاه وحید


بررسی تاثیر کشت گیاه بربیابانی شدن اراضی دشت سگزی اصفهان

صفحه 359-367

فاطمه شریفانی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ حمیدرضا عباسی؛ مهشید سوری


رشد تاغکاریهای گناباد، ده سال بعد از تنک کردن

صفحه 385-393

محسن فریدونی نسری؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی