دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 606-856 
کیفیت علوفه پنج گونه مهم مرتعی در مراحل مختلف رشد در مراتع زاغه لرستان

صفحه 607-614

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ رضا سیاه منصوری


پایش تغییرات پوشش گیاهی مراتع در فصل رویش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و ارتباط آن با عوامل اقلیمی مطالعه موردی: استان البرز

صفحه 615-624

مرتضی حسینی توسل؛ حسین ارزانی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ محمد جعفری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اصغر کهندل


منشأیابی رسوبات بادی حاشیه پلایای گاوخونی با استفاده از روش ژئوشیمی

صفحه 695-710

سادات فیض نیا؛ فرانک پورطیب؛ حسن احمدی؛ کوروش شیرانی


بررسی روند زمانی و مکانی شاخص منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد– اردکان)

صفحه 711-720

حسن خسروی؛ اسماعیل حیدری؛ غلامرضا زهتابیان؛ جواد بذرافشان


توانمندی‌های ژنتیکی سیاه‏تاغ (Haloxylon aphyllum) در مقابله با تنش رطوبتی در مرحله نونهالی

صفحه 768-777

حسین میرزایی ندوشن؛ حسن روحی پور؛ زینب زارع؛ فرشته اسدی کرم؛ سلمان زارع


بررسی منابع آبی موجود و مورد نیاز دام چراکننده بز در مراتع استپی ندوشن استان یزد

صفحه 778-786

ناصر باغستانی میبدی؛ محمدتقی زارع؛ کاظم دشتکیان؛ محمدرضا احمدی