دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، آبان 1400 
تعیین میزان تولید و مصرف گونه‌های مرتعی در مراتع بادامستان استان زنجان

صفحه 614-630

فرهاد آقاجانلو؛ مرتضی اکبرزاده؛ احمد موسوی؛ پرویز مرادی